Анхан шатны англи хэл

1
Хичээл 2 tobe үйл үг 2-р хэсэг
44:12

Англи хэлэнд Энгийн одоо цаг дээр tobe үйл үг ямар утгаар хэрхэн хэрэглэгддэг, өгүүлбэрийн бүтэц хэлбэрүүд ямар байдаг гэх мэт ойлголттой болно.

2
Хичээл 1 tobe үйл үг 1-р хэсэг
42:52

Present Simple tense /tobe үйл үг/-н хэрэглээ, утга, Дүрэмь өгүүлбэрт орох хэлбэрүүдийг ойлгоно.

3
Хичээл 3 Нэр үгийн ганц ба олон тоо
54:01

Англи хэлэнд нэр үгийг ганц ба олон тоо хэрхэн хэрэглэгддэг талаар анхан шатны ойлголт авна.

4
Хичээл 4 Энгийн одоо цаг гол үйл үг 1-р хэсэг
54:19

Англи хэлэнд энгийн одоо цаг ямар утгаар хэрэглэгддэг, өгүүлбэрийг бүтэц хэлбэр ямар байдаг гэх мэт ойлголт авна. Бататгах болон үгүйсгэх хэлбэр 1-р хэсэгт заана.

5
Хичээл 5 Энгийн одоо цаг гол үйл үг 2-р хэсэг
46:48

Англи хэлэнд энгийн одоо цаг ямар утгаар хэрэглэгддэг, өгүүлбэрийг бүтэц хэлбэр ямар байдаг гэх мэт ойлголт авна. Асуух хэлбэр 1-р хэсэгт заана.

6
Хичээл 6 Давтамж заасан үгс
31:24

Энгийн одоо цаг дээр давтамж заасан үгс ашиглах, үүний утга хэрэглээний талаар ойлголттой болно.

7
Хичээл 7 There is/There are
46:42

There is/There are утга хэрэглээ

8
Хичээл 8 Өнгөрсөн цаг tobe үйл үг
32:08

To be үйл үгийн өнгөрсөн цагийн хэрэглээ

9
Хичээл 9 Өнгөрсөн цаг гол үйл үг
36:05

Өнгөрсөн цагийн утга, хэрэглээ, өгүүлбэрт орох хэлбэрүүд

10
Хичээл 10 Have/Has, Have got/Has got
39:39
11
Хичээл 11 Заах төлөөний үгс
23:51

Заах төлөөний үгс

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist
Enrolled: 0 students
Lectures: 11

Archive

Working hours

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed