Hey there, great course, right? Do you like this course?

All of the most interesting lessons further. In order to continue you just need to purchase it

Get course

Course sections

1
Хичээл №01. MS Office суулгах
2
Хичээл №02. Word програмын тухай
3
Хичээл №03. Ухаалаг ажиллах зөвлөгөө
4
Хичээл №04. Цэгэн болон тоон жагсаалт
5
Хичээл №05. Үгийн загвар тохируулах, хуудасны хэмжээ болон эргүүлэх команд
6
Хичээл №06. Мөр тохируулах
7
Хичээл №07. Хэвлэх болон хадгалах төрлүүд
8
Хичээл №08. Таб болон Таб-ын төрлүүд
9
Хичээл №09. Гарчиг үүсгэж ажлыг хөнгөвчлөх
10
Хичээл №10. Зураг оруулах, хэмжээг нь өөрчлөх
11
Хичээл №11. Зураг огтолгоо, текстэн дунд зураг оруулах
12
Хичээл №12. Гаднаас видео, developer цэс нэмж оруулах
13
Хичээл №13. Асуулга үүсгэх
14
Хичээл №14. Файлыг нууц үгээр бүтэн болон хэсэгчлэн хамгаалах
15
Хичээл №15. Багаар ажиллах үед файлын өөрчлөлтийг хянах
16
Хичээл №16. Агуулгын хүснэгт үүсгэх
17
Хичээл №17. Жич тайлбар нэмэх
18
Хичээл №18. Эрх, эш дурдах
19
Хичээл №19. Тайлбар оруулах
20
Хичээл №20. Үг утгыг индексжүүлэх
21
Хичээл №21. Ажлын бэлэн загвар баримт үүсгэх

Хичээлийн агуулга

Hello world!

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

Complete