Hey there, great course, right? Do you like this course?

All of the most interesting lessons further. In order to continue you just need to purchase it

Get course

Course sections

1
Хичээл №01. Photoshop татах, суулгах заавар
2
Хичээл №02. Photoshop файл шинээр үүсгэх, хадгалах
3
Хичээл №03. Зураг хөдөлгөх арга
4
Хичээл №04. Хэрэглэгчийн интерфэйс
5
Хичээл №05. Томруулах, багасгах, зөөх үйлдлүүд
6
Хичээл №06. Нягтаршил, зургийн хэмжээ
7
Хичээл №07. Огтолгоо буюу crop
8
Хичээл №08. Тэгш хэм засах болох алтан харьцааг ашиглах
9
Хичээл №09. Фотошоп дээрх өнгөний суурь ойлголт
10
Хичээл №10. Лэйр буюу давхаргууд
11
Хичээл №11. Лэйр панелын тухай мэдэх ёстой зүйл
12
Хичээл №12. Лэйртэй ажиллах нэмэлт аргууд
13
Хичээл №13. Лэйрийн төрөл
14
Хичээл №14. Онцгой болон энгийн лэйрийн ялгаа
15
Хичээл №15. Лэйр эффект
16
Хичээл №16. Блендийн төрлийн ялгааг ашиглах сурах
17
Хичээл №17. Бийрийн төрөл, түргэвчилсэн техник ашиглах тухай
18
Хичээл №18. Бийрийг зурагт хуудсанд ашиглах
19
Хичээл №19. Лэйрүүдийн ялгаа
20
Хичээл №20. Зургийн дүрсийг хүссэнээрээ өөрчлөх
21
Хичээл №21. Warp ашиглаж зурганд засвар хийх
22
Хичээл №22. Selection tool ашиглаж зургийг өөрчлөх

Анхан шат

Hello world!

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

Complete